Mieszkańcy korzystają już z komputerów

We wrześniu br. rozdano komputery stacjonarne Beneficjentom Ostatecznym zakwalifikowanym do projektu pn. „e-Kowala – nowoczesna gmina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Dz. 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 45 komputerów przekazano również 2 szkołom podstawowym oraz 1 świetlicy.

W ramach projektu 150 gospodarstw domowych i 3 jednostki organizacyjne (PSP w Kończycach – Kolonii, Młodocinie Mniejszym i świetlica w Kosowie) otrzymało bezpłatnie komputery oraz Internet na okres do 30 września 2015 roku (czas realizacji projektu). Właścicielem Komputerów jest Gmina Kowala. Natomiast Beneficjenci Ostateczni otrzymali sprzęt w użyczenie (podpisano stosowne umowy użyczenia). Następnie na okres trwałości projektu, tj. 5 lat, zostaną podpisane nowe umowy.

Komputerów nie można sprzedać, nie można ich użyczać innym osobom, należy o nie dbać jak o własny sprzęt. Sprzęt będzie kontrolowany u Beneficjentów w miejscu jego instalacji, dlatego też o każdej zmianie miejsca zamieszkania jak również o zmianie nr telefonu, należy powiadamiać Biuro projektu.