O projekcie

Internet to potężne źródło informacji, potężne źródło wiedzy. Współczesny człowiek właściwie nie wyobraża sobie dziś życia bez Internetu oraz wszystkich udogodnień i usług, jakie można w nim znaleźć. Dzięki niemu można zdobywać wiedzę, załatwiać wiele codziennych spraw, a nawet świadczyć pracę. Niestety, z dobrodziejstwa ogólnoświatowej sieci informatycznej nie wszyscy mogą korzystać. Ci, którzy są wykluczeni cyfrowo nie zdają sobie nawet sprawy z powiększającej się codziennie przepaści, jaka dzieli ich od internautów.

Władze gminy Kowala wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom swoich mieszkańców, podjęły na początku 2012 r. decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Aplikacja do programu okazała się sukcesem, czego dowodem było podpisanie w listopadzie 2012 roku umowy o dofinansowanie. Dzięki dotacji 150 rodzin z gminy Kowala otrzyma bezpłatny sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu. Gmina otrzymała 1.228.373,25 PLN z budżetu Unii Europejskiej na zakup komputerów i Internetu dla mieszkańców, wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Kończycach – Kolonii i Młodocinie Mniejszym oraz świetlicy wiejskiej w Kosowie. Całkowita wartość projektu to kwota 1.445.145,00 PLN. To już drugi projekt tego typu, który będzie realizowany przez Urząd Gminy w Kowali. W 2011 roku w komputery i bezpłatny Internet wyposażono 80 gospodarstw domowych.

Tytuł projektu:
„e-Kowala – nowoczesna gmina”

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

W ramach 8. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki) możliwa jest realizacja projektów przez gminy, które chcą podejmować działania prorozwojowe, zwiększające kompetencje swoich mieszkańców i podnoszące swój potencjał na wielu różnych obszarach społecznych i ekonomicznych. Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Instytucją wdrażającą jest Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

Całkowita wartość projektu: 1 445 145,00 PLN

Dofinansowanie z budżetu UE: 1 228 373,25 PLN

 Okres realizacji: 01.03.2012 – 30.09.2015r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Głównym celem  projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 150 gospodarstw domowych z terenu gminy Kowala, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności i trudnej sytuacji materialnej. Drugim również ważnym celem, mającym za zadanie wzmocnienie głównego celu projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego we wszystkich grupach społecznych i wiekowych poprzez otwarty dostęp do pracowni komputerowych z bezpłatnym Internetem dla 2 szkół podstaw. i świetlicy wiejskiej, z których  korzystać będą mieszkańcy wykluczeni cyfrowo i stanowiący grupę docelową.  

Cel główny jest precyzowany poprzez szereg celów szczegółowych, a zarazem jest spójny z celem działania 8.3 PO IG w okresie realizacji jak i wymaganej trwałości projektu, tj.:

 1. udostępnienie bezpłatnego Internetu dla 150 gospodarstwom domowym z terenu gminy Kowala
 2. wyposażenie 150 gosp. domowych w zestawy komputerowe do korzystania z Internetu
 3. udostępnienie 3 jedn. podległym gminie dostępu do Internetu
 4. wyposażenie 3 jedn. podległych gminie w zestawy komputerowe
 5. nabycie umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu poprzez zorganizowanie 25 3-dniowych szkoleń dla 150 gosp. domowych
 6. przeprowadzenie promocji projektu związanej z upowszechnianiem korzyści płynących z wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych i idei społeczeństwa informacyjnego.

 Aby zostać zakwalifikowanym do projektu, należy spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
 • gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych

oraz dodatkowo należy spełniać następujące warunki:

 • posiadać miejsce zamieszkania na terenie gminy Kowala
 • w gospodarstwie domowym nie ma komputera i dostępu do Internetu
 • uczeń lub rodzic bądź opiekun prawny ucznia zobowiąże się do stosowania zasad określonych w Regulaminie Projektu

Nabór uczestników do projektu odbędzie się na przełomie marca/kwietnia 2013 roku.