Start projektu „e-Kowala – nowoczesna gmina”

W dniu 1 marca 2013 r. Urząd Gminy w Kowali rozpoczyna projekt pn. „e-Kowala – nowoczesna gmina” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 150 gospodarstw domowych z terenu gminy Kowala, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności i trudnej sytuacji materialnej.

Drugim również ważnym celem, mającym za zadanie wzmocnienie głównego celu projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego we wszystkich grupach społecznych i wiekowych poprzez otwarty dostęp do pracowni komputerowych z bezpłatnym Internetem dla 2 szkół podstawowych (PSP w Kończycach – Kolonii i PSP w Młodocinie Mniejszym) i świetlicy wiejskiej w Kosowie, z których  korzystać będą mieszkańcy wykluczeni cyfrowo i stanowiący grupę docelową.

Cele szczegółowe:

 1. Udostępnienie bezpłatnego Internetu 150 gospodarstwom domowym z terenu gminy Kowala
 2. Wyposażenie 150 gosp. domowych w zestawy komputerowe do korzystania z Internetu
 3. Udostępnienie 3 jedn. podległym gminie dostępu do Internetu
 4. Wyposażenie 3 jedn. podległych gminie w zestawy komputerowe
 5. Nabycie umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu poprzez zorganizowanie 25 3-dniowych szkoleń dla 150 gosp. domowych
 6. Przeprowadzenie promocji projektu związanej z upowszechnianiem korzyści płynących z wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych i idei społeczeństwa informacyjnego.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW GMINY KOWALA, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ KOMPUTERA I DOSTĘPU DO INTERNETU, W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

 • 20 gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
 • 70 gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
 • 50 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
 • 10 osób (dzieci i młodzież) ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych

 Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć formularz zgłoszeniowy w terminie

od 04.03.2013 r. do 04.04.2013 r.

w Biurze projektu: pokój nr 15 – parter Urzędu Gminy Kowala, wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopię aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego (jeśli dotyczy),
 • kserokopię aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium szkolnego (jeśli dotyczy),
 • kserokopię aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o pobieraniu świadczenia z pomocy społecznej (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto (lub odpowiednio odcinek renty, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, oświadczenie o działalności gospodarczej). Wszystkie dokumenty potwierdzające wysokość dochodu należy przedstawić za miesiąc poprzedzający złożenie dokumentów rekrutacyjnych,
 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych lub orzeczenia równoważnego.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce „Pliki do pobrania” oraz w biurze projektu – pok. nr 15 Urzędu Gminy w Kowali. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu pod numerem telefonu 48 6101760 w. 20.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające warunki udziału w projekcie. Kwalifikacji do projektu dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna w skład, której wchodzić będą przedstawiciele: GOPS, oświaty, urzędu gminy oraz Zespołu zarządzającego projektem. Komisja zastrzega sobie skrócenie/wydłużenie  terminu zakończenia rekrutacji.

Uwaga: Złożenie formularza zgłoszeniowego nie oznacza zakwalifikowania do udziału w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.